konwoje warto¶ci inkaso

 
 • Strze¿enie mienia ruchomego i nieruchomego zgromadzonego i wchodz±cego w sk³ad obiektu
 • Przeciwdzia³anie próbom kradzie¿y i w³amañ, uszkodzeñ i dewastacji elementów sta³ych oraz wystroju wewnêtrznego i zewnêtrznego
 • Zapewnienie porz±dku, przeciwdzia³anie zak³óceniom ³adu i wybrykom chuligañskim
 • Kontrolê ruchu osobowego, w szczególno¶ci niedopuszczenie do wtargniêcia na teren obiektu czy szko³y osób niepo¿adanych (w tym dealerów narkotyków)
 • Kontrolê ruchu towarowego
 • Organizacjê i podejmowanie akcji ratowniczych w przypadkach wyst±pienia wypadków i awarii technicznych oraz informowanie o tych wydarzeniach stosownych s³u¿b
 • Wykonywanie innych zadañ zwi±zanych z bezpieczeñstwem wynikaj±cych z aktualnej sytuacji na terenie ochranianym

Nasi pracownicy s± w pe³ni umundurowani i wyposa¿eni w ¶rodki przymusu bezpo¶redniego oraz pozsiadaj± ¶rodki ³±czno¶ci bezprzewodowej.

Gwarantujemy pracowników przeszkolonych i posiadaj±cych odpowiednie do¶wiadczenie zawodowe. Agenci Ochrony przeszkoleni s± ponad to z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a tak¿e z tematyki przeciwdzia³ania narkomanii i umiejêtno¶ci rozpoznawania narkotyków oraz osób bêd±cych pod wp³ywem ¶rodków odurzaj±cych.

Agencja Ochrony "Garda" oferuje us³ugê konwojowania warto¶ci pieniê¿nych, przedmiotów warto¶ciowych lub niebezpiecznych oraz inkaso nale¿no¶ci. Us³ugi nasze polegaj± na:

 • Odbiorze walorów pieniê¿nych poprzez codzienny transport gotówki bezpo¶rednio z Pañstwa firmy pod wskazany adres
 • Odprowadzanie utargów do kas bankowych
 • Transporcie i ochronie pracowników Pañstwa Firmy w drodze do banku i z banku
 • Przewozie warto¶ci pieniê¿nych i przedmiotów warto¶ciowych zgodnie z Pañstwa ¿yczeniem

Konwojowanie i inkaso warto¶ci odbywa siê samochodami przystosowanymi do wykonywania tego typu us³ug. Ochronê stanowi± uzbrojeni w broñ paln± agenci ochrony. Wszystkie us³ugi wykonywane s± zgodnie z zarz±dzeniem Prezesa NBP. Gwarantujemy Pañstwu:
- pe³na odpowiedzialno¶æ za powierzone mienie
- dyspozycyjno¶æ
- dyskrecjê
- profesjonaln± obs³ugê
- konkurencyjne ceny z mo¿liwo¶ci± negocjacji