kursy, szkolenia

 

Agencja Ochrony "Garda" wychodz±c na przeciw zapotrzebowaniom na licencjonowanych pracowników ochrony (wymóg ustawy) organizuje od 1999 roku cykliczne kursy na licencjê I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej.


Kurs przygotowuje do egzaminu pañstwowego niezbêdnego do uzyskania takiej licencji. Program kursu jest zgodny z Rozporz±dzeniem MSWiA z dnia 7 sierpnia 1998 roku (Dz.U. nr 113 poz. 731) i obejmuje ³±czenie na I stopieñ 245 godzin, a na II stopieñ 240 godzin (lub 335 godzin rozszerzony o strzelanie i techniki interwencyjne) zajêæ teoretycznych, praktycznych i seminariów:

  • tematyka zajêæ obejmuje:
  • blok ogólnoprawny
  • blok zawodowy: ochrona osób, ochrona mienia
  • blok wyszkolenie strzeleckie
  • blok samoobrona i techniki interwencyjne

Wyk³adowcami na kursach s± do¶wiadczeni pracownicy - praktycy - w wiêkszo¶ci obecni i byli oficerowie policji i wojska.

Korzystamy tak¿e z kadry zawodowej O¶rodka Kszta³cenia Policji oraz kadry Wy¿szej Szko³y Oficerskiej im. Tadeusza Ko¶ciuszki z Zak³adu Teorii i Praktyki Strzelañ.

Kurs koñczy siê egzaminem wewnêtrznym a uczestnik otrzymuje za¶wiadczenie o ukoñczeniu kursu, które jest niezbêdne przy sk³adaniu dokumentów w KWP o wydanie licencji odpowiedniego stopnia pracownika ochrony fizycznej.

W 2001 roku Agencja Ochrony "Garda" uruchomi³a na podbudowie szko³y ¶redniej niepubliczn± szko³ê o uprawnieniach szko³y publicznej o nazwie Centrum Doskonalenia Kadr "GARDA" Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia. W jednorocznym cyklu szko³a realizowaæ bêdzie program nauczania zawarty w rozporz±dzeniu MEN z dnia 15.02.1999 roku. Kszta³cenie odbywaæ siê bêdzie w systemie zaocznym, a absolwenci szko³y otrzymaj± tytu³: Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. Tytu³ ten upowa¿nia do ubiegania siê o licencjê pracownika ochrony fizycznej bez zdawania egzaminu pañstwowego.