ochrona osób i mienia

 

G³ównym kierunkiem dzia³ania firmy jest ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpo¶redniej ochrony fizycznej sta³ej lub dora¼nej.

Zapewniamy ochronê i bezpieczeñstwo tak osób jak i mienia ka¿dej firmy, przedsiêbiorstwa, budowy, banku, uczelni, szko³y, imprez sportowych i kulturalnych, stacji paliw itp. poprzez objêcie ich profesjonaln± ochron± fizyczn± przez licencjonowanych pracowników ochrony.

Agencja Ochrony "Garda" ochrania równie¿ obszary, obiekty i urz±dzenia podlegaj±ce obowi±zkowej ochronie wynikaj±cej z Ustawy z 1997 roku. Uzyskuje w tym zakresie wymagane certyfikaty bezpieczeñstwa zgodnie z Ustaw± "O ochronie informacji niejawnych" z dnia 22 stycznia 1999 roku. Agencja Ochrony "Garda" dla takich obiektów sporz±dza i uzgadnia plany ochrony wymagane przez Ustawodawcê. Nasi pracownicy wyposa¿eni s± dodatkowo w obiektow± broñ paln±.

Obiekty naszych Klientów chronione s± najczê¶ciej w systemie ca³odobowym lub wed³ug zapotrzebowania.

Oferowane przez nasz± firmê us³ugi obejmuj± przede wszystkim:

  • Strze¿enie mienia ruchomego i nieruchomego zgromadzonego i wchodz±cego w sk³ad obiektu
  • Przeciwdzia³anie próbom kradzie¿y i w³amañ, uszkodzeñ i dewastacji elementów sta³ych oraz wystroju wewnêtrznego i zewnêtrznego
  • Zapewnienie porz±dku, przeciwdzia³anie zak³óceniom ³adu i wybrykom chuligañskim
  • Kontrolê ruchu osobowego, w szczególno¶ci niedopuszczenie do wtargniêcia na teren obiektu czy szko³y osób niepo¿±danych (w tym dealerów narkotyków)
  • Kontrolê ruchu towarowego
  • Organizacjê i podejmowanie akcji ratowniczych w przypadkach wyst±pienia wypadków i awarii technicznych oraz informowanie o tych wydarzeniach stosownych s³u¿b
  • Wykonywanie innych zadañ zwi±zanych z bezpieczeñstwem wynikaj±cych z aktualnej sytuacji na terenie ochranianym

Nasi pracownicy s± w pe³ni umundurowani i wyposa¿eni w ¶rodki przymusu bezpo¶redniego oraz posiadaj± ¶rodki ³±czno¶ci bezprzewodowej.

Gwarantujemy pracowników przeszkolonych i posiadaj±cych odpowiednie do¶wiadczenie zawodowe. Agenci Ochrony przeszkoleni s± ponad to z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a tak¿e z tematyki przeciwdzia³ania narkomanii i umiejêtno¶ci rozpoznawania narkotyków oraz osób bêd±cych pod wp³ywem ¶rodków odurzaj±cych.