o firmie

 

Agencja Ochrony "Garda" powsta³a we Wroc³awiu na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnêtrznych, który udzieli³ 19.06.1995 r. jej w³a¶cicielowi i twórcy - Andrzejowi WOZIÑSKIEMU koncesji na prowadzenie dzia³alno¶ci gospodarczej. Na rynku us³ug firma istnieje do 01.07.1995. Przedmiotem dzia³alno¶ci firmy s± kompleksowe us³ugi ochrony obiektów, konwojowania warto¶ci pieniê¿nych i przedmiotów warto¶ciowych.

Biuro firmy mie¶ci siê we Wroc³awiu przy ul. Podwale 64, a teren jej dzia³alno¶ci obejmuje ca³y kraj (tel. 372-38-95, tel./fax. 372-36-09), e-mail: garda@garda.com.pl.


Agencja Ochrony "Garda" zosta³a wpisana przez Urz±d Miejski Wroc³awia do ewidencji dzia³alno¶ci gospodarczej i otrzyma³a z Wojewódzkiego Urzêdu Statystycznego w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON statystyczny numer identyfikacyjny.


Agencja Ochrony "Garda" dzia³a na rynku us³ug ochrony osób i mienia i bierze udzia³ w przetargach w oparciu o Ustawê z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.

W celu podniesienia wiarygodno¶ci i solidno¶ci firmy Agencja Ochrony "Garda" zawar³a ubezpieczenie od odpowiedzialno¶ci cywilnej z tytu³u prowadzonej dzia³alno¶ci gospodarczej w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym HESTIA Insurance S.A.

W zwi±zku z uchwalon± przez sejm w dniu 22 sierpnia 1997 roku Ustaw± o ochronie osób i mienia i zwi±zanymi z ni± uregulowaniami i wymogami Agencja Ochrony "Garda" otrzyma³a w dniu 21 czerwca 2000 roku now± KONCESJÊ nr L 1013/00 w zakresie us³ug ochrony osób i mienia. Agencja Ochrony "Garda" jest cz³onkiem Polskiej Izby Gospodarczej Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia w Warszawie.


Dyrektorem i w³a¶cicielem Agencji Ochrony "Garda" jest Andrzej WOZIÑSKI. To by³y ¿o³nierz zawodowy, posiadacz licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia i absolwent Studium Podyplomowego z zakresu s³u¿b ochrony businessu - osób, mienia i us³ug detektywistycznych w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych Prywatnej Wy¿szej Szko³y Businessu i Administracji w Warszawie.


P racownicy firmy wywodz± siê w wiêkszo¶ci z by³ych ¿o³nierzy zawodowych z oddzia³ów specjalnych jak i policjantów m.in. z kompani antyterrorystycznej. S± to wysokiej klasy specjali¶ci przygotowani do dzia³alno¶ci w ró¿nych trudnych i ekstremalnych warunkach. Wiêkszo¶æ naszych pracowników posiada ju¿ licencjê I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej. Pozostali pracownicy systematycznie odbywaj± szkolenia uzupe³niaj±ce na licencje pracownika ochrony fizycznej oraz pracownika zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku.


Wszyscy nasi pracownicy s± w pe³ni umundurowani, posiadaj± widoczne logo firmy i wyposa¿eni s± w zale¿no¶ci od potrzeb w ¶rodki przymusu bezpo¶redniego, w tym tak¿e broñ paln±. Pracownicy dysponuj± bezprzewodowymi i przewodowymi ¶rodkami ³±czno¶ci oraz ¶rodkami technicznymi potrzebnymi do natychmiastowego dzia³ania w przypadku zagro¿enia.
Profesjonalizm, do¶wiadczenie zawodowe i odpowiedzialno¶æ to g³ówne cechy charakteryzuj±ce naszych pracowników.


O rzetelno¶ci i jako¶ci naszych us³ug ¶wiadcz± liczne referencje otrzymane od naszych zadowolonych klientów.