policealne studium ochrony

 

Centrum Doskonalenia Kadr
"GARDA"
POLICEALNE STUDIUM OCHRONY OSÓB I MIENIA

we Wroc³awiu ul. Ko¶ciuszki 34

W roku 2001 Agencja Ochrony "GARDA" we Wroc³awiu uruchomi³a nabór do policealnego studium o nazwie Centrum Doskonalenia Kadr "GARDA" Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia. Jeste¶my szko³± niepubliczn± posiadaj±c± status szko³y publicznej, nadany decyzj± Dolno¶l±skiego Kuratora O¶wiaty nr 12/01 z dnia 4.07.2001 r.

Z ajêcia odbywaj± siê w systemie zaocznym - dwa razy w miesi±cu - soboty i niedzielê w 1,5 rocznym cyklu kszta³cenia.

Absolwent otrzymuje ¶wiadectwo z tytu³em - technik ochrony fizycznej osób i mienia. ¦wiadectwo naszej szko³y pozwala na ubieganie siê o licencjê I lub II stopnia bez konieczno¶ci zdawania egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Plan pracy szko³y oparty zosta³ na podstawie programowej kszta³cenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia - rozporz±dzenie MEN z 1999 r.
Obejmuje trzy bloki tematyczne:

 • blok ogólny - daj±cy podstawy prawne do wykonywania zadañ ochrony osób i mienia, podstawy psychologii i socjologii pracy, etyki zawodowej, rozpoznawania i przeciwdzia³ania zjawisku narkomanii, terroryzmu, organizacji i zarz±dzania
 • blok prawny - wprowadzaj±cy elementy prawa m.in. cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, wykroczeñ
 • blok zawodowy - obejmuj±cy m.in. fizyczn± ochronê osób, fizyczn± ochronê mienia, konwoje, techniczne ¶rodki zabezpieczeñ, w tym wprowadzenie do systemów alarmowych, w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej, samoobronê i techniki interwencyjne oraz wyszkolenie strzeleckie

w ³±cznej liczbie 435 godzin dydaktycznych.

Kryteria naboru:

 1. wykszta³cenie ¶rednie
 2. dostarczenie wymaganych dokumentów
 3. dokonanie wp³aty wpisowego
 4. podpisanie umowy o ¶wiadczenie us³ugi edukacyjnej

Wymagane dokumenty:

 1. C.V.
 2. ¦wiadectwo ukoñczenia szko³y ¶redniej
 3. O¶wiadczenie o niekaralno¶ci
 4. Za¶wiadczenie lekarskie
 5. 3 fotografie

Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
pod nr telefonu: 071/372-38-95 lub 071/372-39-06