system GPS

 

Godnym polecenia dla klientów jest posiadany przez Agencjê Ochrony "Gardê" satelitarny system lokalizacji pojazdów GPS. System ten mo¿e byæ równie¿ wykorzystywany do monitorowania obiektów sta³ych.


System technicznego zabezpieczania obiektów i obszarów realizowany jest przez Agencjê Ochrony "Garda" kompleksowo - od zaprojektowania systemu przez jego zamontowanie do ca³odobowej i bie¿±cej obs³ugi. Koszty tego systemu obejmuj± cenê zainstalowanego w obiekcie sprzêtu ³±cznie z kosztami monta¿u oraz zrycza³towany abonament miesiêczny.


Dysponujemy tak¿e oznakowanymi i nieoznakowanymi samochodami interwencyjnymi.


Najbardziej efektywna ochrona osób i mienia wystêpuje przy po³±czeniu bezpo¶redniej ochrony fizycznej z ochron± techniczn±.