techniczne zabezpieczanie obiektów

 

Agencja Ochrony "Garda" realizuje ca³o¶ciowo system technicznego zabezpieczenia obiektów i obszarów polegaj±cy na sta³ym dozorze sygna³ów przesy³anych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz±dzeniach i systemach alarmowych.
Realizowane jest to poprzez system monitorowania obiektu przez zamontowanie i obs³ugê kamer przemys³owych wspó³pracuj±cych z monitorami i magnetowidami.

Montujemy równie¿ w zale¿no¶ci od potrzeby Klienta ró¿ne rodzaje czujek, kontaktrony, systemy alarmowe, czytniki kart magnetycznych i wspó³pracuj±ce z nimi niezale¿ne centrale i manipulatory (szyfratory).

Godnym polecenia dla klientów jest posiadany przez Agencjê Ochrony "Garda" satelitarny system lokalizacji pojazdów GPS. System ten mo¿e byæ równie¿ wykorzystywany do monitorowania obiektów sta³ych.

System technicznego zabezpieczania obiektów i obszarów realizowany jest przez Agencjê Ochrony "Garda" kompleksowo - od zaprojektowania systemu przez jego zamontowanie do ca³odobowej i bie¿±cej obs³ugi. Koszty tego systemu obejmuj± cenê zainstalowanego w obiekcie sprzêtu ³±cznie z kosztami monta¿u oraz zrycza³towany abonament miesiêczny.

Dysponujemy tak¿e oznakowanymi i nieoznakowanymi samochodami interwencyjnymi.

Najbardziej efektywna ochrona osób i mienia wystêpuje przy po³±czeniu bezpo¶redniej ochrony fizycznej z ochron± techniczn±.